[1]
Nguyễn, T.N. 2022. Xây dựng xã hội học tập trực tuyến trong đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học HUFLIT. 7, 2 (tháng 12 2022), 82.