[1]
Lý, H.T. Ân, Trần, D.K., Lê, M.H., Trần Đình, T. và Trần, V.L. 2022. Phân loại tế bào bạch cầu ác tính trên ảnh hiển vi. Tạp chí Khoa học HUFLIT. 7, 1 (tháng 10 2022), 25.