[1]
Pham, P.T. và Nguyen, T.H.M. 2022. Fintech returns - Covid-19 and economic policy uncertainty. Tạp chí Khoa học HUFLIT. 7, 1 (tháng 6 2022), 31.