(1)
Nguyễn T. T. N.; Trần S. Đào; Lý P. C.; Phan M. Đạt; Phan, T. A. P.; Đinh, H.; Phạm M. D. . Ứng dụng công Cụ Weka để đánh Giá hiệu Quả hoạt động của Doanh nghiệp Kinh Doanh bất động sản Việt Nam. HJS 2022, 6, 85.