(1)
Nguyễn, T. N. Xây dựng Xã hội học tập trực tuyến Trong đô thị thông Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. HJS 2022, 7, 82.