(1)
Lý, H. T. Ân; Trần, D. K.; Lê, M. H.; Trần Đình, T.; Trần, V. L. Phân loại Tế bào bạch cầu ác tính Trên ảnh hiển Vi. HJS 2022, 7, 25.