(1)
Trần, A. D.; Phạm, Đức T. Thuật toán Khai thác mẫu phổ biến hiệu Quả Trên cây FP-Tree. HJS 2021, 6, 65.