Nguyễn, T. N. (2022). Xây dựng xã hội học tập trực tuyến trong đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(2), 82. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/122