Lý, H. T. Ân, Trần, D. K., Lê, M. H., Trần Đình, T., & Trần, V. L. (2022). Phân loại tế bào bạch cầu ác tính trên ảnh hiển vi. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(1), 25. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/128