Trần, A. D., & Phạm, Đức T. (2021). Thuật toán khai thác mẫu phổ biến hiệu quả trên cây FP-Tree. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(3), 65. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/52