Nguyễn T. T. N.; Trần S. Đào; Lý P. C.; Phan M. Đạt; PHAN, T. A. P.; ĐINH, H.; Phạm M. D. . Ứng dụng công cụ Weka để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam. Tạp chí Khoa học HUFLIT, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 85, 2022. Disponível em: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/103. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.