NGUYỄN, T. N. Xây dựng xã hội học tập trực tuyến trong đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học HUFLIT, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 82, 2022. Disponível em: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/122. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.