LÝ, H. T. Ân; TRẦN, D. K.; LÊ, M. H.; TRẦN ĐÌNH, T.; TRẦN, V. L. Phân loại tế bào bạch cầu ác tính trên ảnh hiển vi. Tạp chí Khoa học HUFLIT, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 25, 2022. Disponível em: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/128. Acesso em: 30 tháng 3. 2023.