TRẦN, A. D.; PHẠM, Đức T. Thuật toán khai thác mẫu phổ biến hiệu quả trên cây FP-Tree. Tạp chí Khoa học HUFLIT, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 65, 2021. Disponível em: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/52. Acesso em: 17 tháng 5. 2022.