Nguyễn, Tuyết Như. 2022. “Xây dựng Xã hội học tập trực tuyến Trong đô thị thông Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Khoa học HUFLIT 7 (2):82. https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/122.