Trần, Anh Duy, và Đức Thành Phạm. 2021. “Thuật toán Khai thác mẫu phổ biến hiệu Quả Trên cây FP-Tree”. Tạp Chí Khoa học HUFLIT 6 (3):65. https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/52.