Nguyễn, T. N. (2022) “Xây dựng xã hội học tập trực tuyến trong đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học HUFLIT, 7(2), tr 82. Available at: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/122 (Truy cập: 23 Tháng Năm 2024).