Lý, H. T. Ân, Trần, D. K., Lê, M. H., Trần Đình, T. và Trần, V. L. (2022) “Phân loại tế bào bạch cầu ác tính trên ảnh hiển vi”, Tạp chí Khoa học HUFLIT, 7(1), tr 25. Available at: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/128 (Truy cập: 30 Tháng Ba 2023).