Trần, A. D. và Phạm, Đức T. (2021) “Thuật toán khai thác mẫu phổ biến hiệu quả trên cây FP-Tree”, Tạp chí Khoa học HUFLIT, 6(3), tr 65. Available at: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/52 (Truy cập: 17 Tháng Năm 2022).