[1]
Nguyễn T. T. N., “Ứng dụng công cụ Weka để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam”, HJS, vol 6, số p.h 4, tr 85, tháng 4 2022.