[1]
T. N. Nguyễn, “Xây dựng xã hội học tập trực tuyến trong đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh”, HJS, vol 7, số p.h 2, tr 82, tháng 12 2022.