[1]
H. T. Ân Lý, D. K. Trần, M. H. Lê, T. Trần Đình, và V. L. Trần, “Phân loại tế bào bạch cầu ác tính trên ảnh hiển vi”, HJS, vol 7, số p.h 1, tr 25, tháng 10 2022.