[1]
A. D. Trần và Đức T. Phạm, “Thuật toán khai thác mẫu phổ biến hiệu quả trên cây FP-Tree”, HJS, vol 6, số p.h 3, tr 65, tháng 9 2021.