Nguyễn, T. N. “Xây dựng Xã hội học tập trực tuyến Trong đô thị thông Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, vol 7, số p.h 2, Tháng Chạp 2022, tr 82, https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/122.