Lý, H. T. Ân, D. K. Trần, M. H. Lê, T. Trần Đình, và V. L. Trần. “Phân loại Tế bào bạch cầu ác tính Trên ảnh hiển Vi”. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, vol 7, số p.h 1, Tháng Mười 2022, tr 25, https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/128.