Trần, A. D., và Đức T. Phạm. “Thuật toán Khai thác mẫu phổ biến hiệu Quả Trên cây FP-Tree”. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, vol 6, số p.h 3, Tháng Chín 2021, tr 65, https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/52.