Pham, P. T., và T. H. M. Nguyen. “Fintech Returns - Covid-19 and Economic Policy Uncertainty”. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, vol 7, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, tr 31, https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/73.