Nguyễn Thị Tuyết Như, Trần San Đào, Lý Phát Cường, Phan Minh Đạt, Phan Tấn Anh Phong, Đinh Hùng, và Phạm Minh Dũng. “Ứng dụng công Cụ Weka để đánh Giá hiệu Quả hoạt động của Doanh nghiệp Kinh Doanh bất động sản Việt Nam”. Tạp chí Khoa học HUFLIT 6, no. 4 (Tháng Tư 13, 2022): 85. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/103.