Phạm, Thảo Hương Ly. “Định hướng giảng dạy môn văn học Nhật Bản Trong chương trình đào tạo cử nhân Chuyên ngành Nhật Bản học của Khoa Đông Phương”. Tạp chí Khoa học HUFLIT 7, no. 1 (Tháng Sáu 30, 2022): 55. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/108.