Nguyễn, Tuyết Như. “Xây dựng Xã hội học tập trực tuyến Trong đô thị thông Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Khoa học HUFLIT 7, no. 2 (Tháng Chạp 15, 2022): 82. Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/122.