Lý, Hồng Thiên Ân, Dương Kha Trần, Minh Hưng Lê, Toàn Trần Đình, và Văn Lăng Trần. “Phân loại Tế bào bạch cầu ác tính Trên ảnh hiển Vi”. Tạp chí Khoa học HUFLIT 7, no. 1 (Tháng Mười 5, 2022): 25. Truy cập Tháng Ba 30, 2023. https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/128.