Trần, Anh Duy, và Đức Thành Phạm. “Thuật toán Khai thác mẫu phổ biến hiệu Quả Trên cây FP-Tree”. Tạp chí Khoa học HUFLIT 6, no. 3 (Tháng Chín 28, 2021): 65. Truy cập Tháng Năm 18, 2022. https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/52.