Pham, Phat Tien, và Thi Huyen My Nguyen. “Fintech Returns - Covid-19 and Economic Policy Uncertainty”. Tạp chí Khoa học HUFLIT 7, no. 1 (Tháng Sáu 30, 2022): 31. Truy cập Tháng Tư 12, 2024. https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/73.