1.
Nguyễn TTN, Trần S Đào, Lý PC, Phan M Đạt, Phan TAP, Đinh H, Phạm MD. Ứng dụng công cụ Weka để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam. HJS [Internet]. 13 Tháng Tư 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];6(4):85. Available at: https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/103