Quay trở lại Chi tiết Bài báo So sánh chức năng của trợ từ ‘-도’ trong tiếng Hàn và phó từ ‘cũng’ trong tiếng Việt Tải xuống Tải xuống PDF