Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sử dụng lý thuyết chức năng trong xác định vai trò của các loại hình tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp của người Việt ở Quảng Nam (Nghiên cứu trường hợp người Việt tại Thành phố Hội An) Tải xuống Tải xuống PDF