Sử dụng lý thuyết chức năng trong xác định vai trò của các loại hình tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp của người Việt ở Quảng Nam (Nghiên cứu trường hợp người Việt tại Thành phố Hội An)

Các tác giả

  • Lê Thu Huyền Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung
  • Võ Thị Thanh Thúy

Từ khóa:

Thuyết chức năng, tín ngưỡng nghề nghiệp, vai trò, người Việt, Quảng Nam.

Tóm tắt

Việc sử dụng lý thuyết trong nghiên cứu giữ vai trò rất quan trọng, không ngành khoa học nào không có lý thuyết của ngành. Các lý thuyết trong nghiên cứu Nhân học có lịch sử và quá trình phát triển gắn liền với các nhà Nhân học tiêu biểu người Anh, Mỹ. Trong số các lý thuyết nhân học đương đại, có thể nói, lý thuyết chức năng[1] có tính ứng dụng cao khi dùng để giải mã các hiện tượng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng. Mục đích của bài viết nhằm sử dụng lý thuyết chức năng để làm rõ thực trạng đời sống tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam, qua đó giúp chúng tôi giải thích được giá trị của sinh hoạt tín ngưỡng trong cuộc sống và khẳng định được vai trò cảu tín ngưỡng người Việt trong văn hóa xứ Quảng nói chung.

 

 

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-12-2023

Cách trích dẫn

Lê, H., & Võ Thị Thanh, T. (2023). Sử dụng lý thuyết chức năng trong xác định vai trò của các loại hình tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp của người Việt ở Quảng Nam (Nghiên cứu trường hợp người Việt tại Thành phố Hội An). Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(2), 69. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/201

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##