Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TS. Trần Văn Lăng

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

NGƯT. Huỳnh Thế Cuộc (Cố vấn)
TS. Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch)
TS. Trần Minh Thái (Thư ký khoa học)

PGS.TS. Dương Tuấn Anh
TS. Nguyễn Đức Cường
PGS.TS. Trần Mạnh Hà
TS. Nguyễn Hồng Hải
TS. Bùi Kim Hiếu
TS. Phạm Thị Duyên Hồng
PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ
TS. Nguyễn Thị Xuân Lan
TS. Phạm Thị Thu Nga
TS. Hoàng Kim Oanh
TS. Nguyễn Văn Phước
TS. Nguyễn Thanh Sơn
TS. Trần Văn Tiếng
TS. Nguyễn Thành Trung
TS. Phạm Thị Yên

THƯ KÝ TRỊ SỰ
ThS. Huỳnh Thị Mỹ Trang