Các bài gửi

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Checklist cho các bài chuẩn bị gửi

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.
  • Tập tin bài gửi ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, Pages hoặc RTF. Khi bài báo được Tổng biên tập đồng ý chấp nhận đăng thì tác giải phải hiệu chỉnh theo mẫu quy định của Tạp chí.
  • Bài gửi đến Tạp chí phải chưa được xuất bản, hoặc không đang trong giai đoạn xem xét của bất kỳ một tạp chí khác.
  • Bài gửi đăng không thuộc loại xã luận, bình luận, góp ý. Các tài liệu tham khảo trên internet phải có URL còn hiệu lực

Khoa học xã hội và nhân văn

Khoa học xã hội và nhân văn

Kinh tế học

Khoa học Kinh tế

Kỹ thuật và Công nghệ

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.