Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khảo sát ẩn dụ ý niệm thị trường là cơ thể người trên một số báo Tải xuống Tải xuống PDF