Khảo sát ẩn dụ ý niệm thị trường là cơ thể người trên một số báo

Các tác giả

  • Lại Thị Minh Đức HUFLIT

Từ khóa:

Từ khóa: ẩn dụ, ẩn dụ ý niệm, tri nhận, thị trường, cơ thể người

Tóm tắt

Việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong báo chí góp gần không nhỏ trong truyền tải thông tin chính xác, hiệu quả và ấn tượng. Bài viết này sẽ lần lượt xem xét các ánh xạ lên miền đích là thị trường thông qua miền nguồn là cơ thể người. Qua ngữ liệu khảo sát, chúng tôi ghi nhận biểu thức ẩn dụ phong phú đa dạng liên quan tình hình sức khỏe của thị trường, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, các hoạt động, các mối quan hệ và các đối tượng tham gia vào thị trường.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2024

Cách trích dẫn

Lai, T. M. D. (2024). Khảo sát ẩn dụ ý niệm thị trường là cơ thể người trên một số báo. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(3), 11. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/210

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##