Quay trở lại Chi tiết Bài báo Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học từ trường đại học đến doanh nghiệp Tải xuống Tải xuống PDF