Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học từ trường đại học đến doanh nghiệp

Các tác giả

  • Nguyễn Tiến Thông Trường Đại học HUFLIT

Từ khóa:

Chuyển giao tri thức, Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học

Tóm tắt

Trong một môi trường kinh doanh thường xuyên biến động, sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh của chính doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Việc chuyển giao kiến thức & kết quả nghiên cứu từ trường đại học sang doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm của Chính Phủ nhằm giúp tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, việc chuyển giao giữa trường đại học-doanh nghiệp thường liên quan đến nhiều mục tiêu – đôi khi mâu thuẫn, tư duy tổ chức và nền văn hóa. Báo cáo này cung cấp một đánh giá tổng thể mối quan hệ hợp tác đại học-doanh nghiệp nhằm xác định các động lực và rào cản cho một mối quan hệ hợp tác hiệu quả. Báo cáo cũng cung cấp cái nhìn sâu hơn về các động lực và các rào cản tiềm ẩn trong hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, giúp phát triển một khuôn khổ thực tế cho trường đại học để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21-02-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. (2023). Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học từ trường đại học đến doanh nghiệp. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(2), 6. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/133