Ứng dụng công cụ Weka để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam

Các tác giả

  • Thị Tuyết Như Nguyễn
  • San Đào Trần
  • Phát Cường Lý
  • Minh Đạt Phan
  • Tấn Anh Phong Phan
  • Hùng Đinh
  • Minh Dũng Phạm

Tóm tắt

Bài này trình bày ứng dụng weka để lựa chọn tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản việt nam giai đoạn 2015-2019. Từ kết quả ứng dụng WEKA, nhóm tác giả phân tích và luận bàn về độ tin cậy của kết quả ứng dụng, rút ra những nhận xét ưu và nhược điểm để làm bài học kinh nghiệm cho những ứng dụng WEKA tiếp sau.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13-04-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn T. T. N., Trần S. Đào, Lý P. C., Phan M. Đạt, Phan, T. A. P., Đinh, H., & Phạm M. D. . (2022). Ứng dụng công cụ Weka để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 6(4), 85. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/103

Số

Chuyên mục

Bài viết