Chuyển đổi số trong tổ chức giáo dục đại học: Xu hướng toàn cầu và thách thức

Các tác giả

  • Tôn Thất Hoàng Hải Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Tóm tắt

Giống như nhiều ngành công nghiệp, các Tổ chức Giáo dục Đại học đã và đang khai thác các công nghệ mới nổi như một cách để cải thiện hiệu suất và thích ứng với xã hội ngày càng được thúc đẩy bởi công nghệ. Mặc dù chuyển đổi kỹ thuật số thường gắn liền với các tổ chức kinh doanh, nhưng đây cũng là một vấn đề quan trọng đối với các các Tổ chức Giáo dục Đại học và đưa ra một số thách thức phải được xem xét khi xác định các chính sách và chiến lược kỹ thuật số. Trong bài báo này, như một điểm khởi đầu cho nghiên cứu của tôi, một cuộc thảo luận ngắn gọn về xu hướng toàn cầu và những thách thức chính của chuyển đổi kỹ thuật số trong các Tổ chức Giáo dục Đại học.

Nghiên cứu này hệ thống tổng quan tài liệu để cung cấp những thông tin tổng hợp về hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục đại học.  Nghiên cứu sử dụng các cơ sở dữ liệu như Google Scholar, Research Gate, … để tiếp cận các bài báo về chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Keywords: Digital transformation, Digitalization, Higher education, University.

Tải xuống

Đã Xuất bản

15-12-2022

Cách trích dẫn

Tôn Thất, H. (2022). Chuyển đổi số trong tổ chức giáo dục đại học: Xu hướng toàn cầu và thách thức. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(2), 1. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/110

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##