Xây dựng xã hội học tập trực tuyến trong đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Tuyết Như Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP HCM

Tóm tắt

Tóm tắt

Bài viết này trình bày tổng quan về đô thị thông minh, về xã hội học tập với phương pháp đào tạo trực tuyến. Qua đó, phân tích sự phù hợp của phương pháp đào tạo trực tuyến khi xây dựng xã hội học tập trong đô thị thông minh. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm xây dựng xã hội học tập trong đô thị thông minh tại Tp HCM.

Từ khóa: đô thị thông minh; xã hội học tập; đào tạo trực tuyến.           

Tải xuống

Đã Xuất bản

15-12-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. (2022). Xây dựng xã hội học tập trực tuyến trong đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(2), 82. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/122

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##