Phát triển du lịch MICE: Cơ hội và thách thức đối với với Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển du lịch MICE: cơ hội và thách thức đối với thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mộng Ngọc HUFLIT

Tóm tắt

Trong bối cảnh các quốc gia đẩy mạnh chiến lược phục hồi và phát triển du lịch sau giai đoạn Covid-19 và cạnh tranh gay gắt về các sản phẩm dịch vụ du lịch đặc sắc để  đáp ứng nhu cầu du lịch hậu Covid-19, loại hình du lịch MICE được chọn là một sản phẩm du lịch mang tính chiến lược, đem lại giá trị kinh tế cao để  khôi phục du lịch toàn cầu nói chung và của các quốc gia nói riêng.

Bài nghiên cứu này nhằm nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh theo chiến lược phát triển du lịch quốc gia từ nay cho đến năm 2030.  Nghiên cứu dựa trên kết quả tổng hợp các nền tảng cơ sở lý luận,  tham khảo các nghiên cứu khoa học liên quan cũng như đánh giá thực tiễn của hoạt động phát triển sản dịch vụ MICE trong nước và quốc tế. Đồng thời,  bài viết cũng trình bày một số giải pháp thiết thực mà Tp. Hồ Chí Minh có thể nghiên cứu để xây dựng, phát triển và triển khai hiệu quả loại hình du lịch đặc biệt này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-08-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M. N. (2023). Phát triển du lịch MICE: Cơ hội và thách thức đối với với Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển du lịch MICE: cơ hội và thách thức đối với thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(4), 35. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/145

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##