Thực tiễn nhận thức và quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Các tác giả

  • Trần Thị Ngọc Ny Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Miền Trung
  • Phan Thị Thu

Tóm tắt

Xung đột lợi ích sinh ra khi cán bộ, công chức của các cơ quan công quyền có thể ra các quyết định theo hướng có lợi cho bản thân cá nhân hoặc liên quan đến họ nhưng lại xâm hại, gây thiệt hại nhất định cho lợi ích công. Nếu những xung đột lợi ích này không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến những hệ lụy như tham nhũng, hiệu quả của các chính sách giảm sút và mất lòng tin của nhân dân vào nhà nước. Tuy nhiên các xung đột lợi ích đều xuất hiện bởi có những tác động nhất định ở những hoàn cảnh khác nhau. Trong nội dung bài viết này, tác giả tập trung vào việc đưa ra một số cách thức quản lý xung đột lợi ích dựa trên các yếu tố gây ra xung đột lợi ích trong thực thi công vụ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

16-09-2023

Cách trích dẫn

Trần, T. N. N., & Phan, T. T. (2023). Thực tiễn nhận thức và quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(4). Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/148

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##