Phương pháp khai thác tập hữu ích cao trên dữ liệu giao dịch luồng dựa trên cây HUSTREE

Các tác giả

  • Trần Minh Thái Faculty of Information Technology, Ho Chi Minh City University of Foreign Languages - Information Technology https://orcid.org/0000-0002-7671-4785
  • Trần Anh Duy Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. HCM
  • Phạm Đức Thành Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. HCM
  • Lê Thị Minh Nguyện Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. HCM
  • Nguyễn Thanh Trung Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. HCM

Từ khóa:

Dữ liệu luồng giao dịch, Khai thác dữ liệu, Tập hữu ích cao, Mẫu hữu ích cao

Tóm tắt

Khai thác mẫu hữu ích cao trên luồng dữ liệu giao dịch là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực khai thác dữ liệu. Việc khai thác này giúp phát hiện những tập sản phẩm có lợi nhuận cao trong cơ sở dữ liệu giao tác. Bên cạnh đó, khi số lượng hóa đơn được cập nhật liên tục sẽ tạo ra những mẫu hữu ích cao mới đồng thời thay đổi độ hữu ích của một số tập mẫu đã có trước đó. Việc cập nhật kịp thời thông tin của sự thay đổi này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra các quyết định hiệu quả trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, số lượng những phương pháp khai thác trên tập dữ liệu luồng giao dịch đang có còn hạn chế nhất định. Nội dung bài báo này tập trung vào nghiên cứu và đề xuất một phương pháp khai thác dữ liệu luồng giao dịch mới dựa trên cấu trúc cây HUS-Tree đã có trước đây. Kết quả thực nghiệm chứng minh phương pháp khai thác mới có thời gian thực thi hiệu quả hơn giải pháp trước đó.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-08-2023

Cách trích dẫn

Trần, M. T., Trần Anh, D., Phạm Đức, T., Lê Thị Minh, N., & Nguyễn Thanh, T. (2023). Phương pháp khai thác tập hữu ích cao trên dữ liệu giao dịch luồng dựa trên cây HUSTREE. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 7(4), 47. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/150

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##