Các yếu tố thu hút sinh viên nộp hồ sơ tuyển dụng trên website jobhub.huflit.edu.vn

Các tác giả

  • Đỗ Đức Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Tuấn Anh

Từ khóa:

Gen Z, Website tuyển dụng, Nộp CV, Hành vị người dùng, phân tích dữ liệu

Tóm tắt

- Đối với mục tiêu nhằm tìm ra nguyên nhân tại sao tỷ lệ Tin tuyển dụng có CV trên trang website careerhub.huflit.edu.vn vẫn duy trì ở mức thấp, cùng với việc nhận diện các yếu tố cốt lõi thu hút sinh viên nộp hồ sơ, nhóm tác giả đã tiến hành phân tích hành vi sử dụng trên trang web trong khoảng 09 tháng và tiến hành khảo sát trực tuyến trên 3.078 sinh viên HUFLIT thuộc thế hệ Gen Z. Các yếu tố được nghiên cứu bao gồm: Giao diện website, Sự thân thiện với người dùng, Mức độ quen thuộc của doanh nghiệp tuyển dụng, Tiêu đề công việc, Mức lương, Nội dung công việc, Cơ hội phát triển, Ngôn ngữ và từ ngữ trong thông tin tuyển dụng. Dữ liệu được thu thập và phân tích thông qua phương pháp độ tin cậy Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả phân tích từ hành vi sử dụng cho thấy tăng số lượng Tin thực tập, Tin Part Time, và cải thiện sự nhận diện trang web sẽ có ảnh hưởng tích cực đến số lượng Tin tuyển dụng có CV. Khảo sát cho thấy có 6/9 yếu tố thu hút sinh viên nộp CV trên website. Cuối cùng, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp cải thiện và phát triển trang web, phù hợp với mục tiêu phục vụ cộng đồng và thu hút người tìm việc trên website careerhub.huflit.edu.vn

Tiểu sử Tác giả

Trần Tuấn Anh

Phó trưởng Bộ môn Quan hệ công chúng, Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh

 

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-12-2023

Cách trích dẫn

Đỗ, Đức A., & Trần, T. A. (2023). Các yếu tố thu hút sinh viên nộp hồ sơ tuyển dụng trên website jobhub.huflit.edu.vn. Tạp Chí Khoa học HUFLIT, 8(2), 18. Truy vấn từ https://hjs.huflit.edu.vn/index.php/hjs/article/view/188

Số

Chuyên mục

Bài viết

##category.category##